mateneen-site logo-2.png

Gemengereform - am Dialog

La refonte de la loi communale, qui s’étalera sur les années à venir, impliquera les communes, ainsi que tous les actrices et acteurs du terrain, dans une approche participative.

 
 
some-5.jpg
 
 

News

 

 
 
 

« Als Ministesch wëll ech eng Plattform fir oppen Diskussioune schafen, den Austausch stimuléieren a mateneen, als Équipe, viru kommen. »

-TAINA BOFFERDING, MINISTRE DE L’INTÉRIEUR-

 
 
th__DSF4892-2.jpg
 

De Prozess

De Prozess@10x.png

La participation se fera en 3 phases, dont la première débutera en octobre 2019 avec six forums régionaux et a pour but de soulever et discuter les thématiques. Le grand public sera associé à travers une consultation publique en ligne, suivie d’un symposium.


Les six forums régionaux se tiendront chaque fois à 16h00
aux endroits et dates suivants :

  • Diekirch – 2.10.2019

  • Mertert – 4.10.2019

  • Clervaux – 11.10.2019

  • Differdange – 16.10.2019

  • Luxembourg – 22.10.2019

  • Helperknapp – 24.10.2019


Ensuite, à travers des colloques ciblés et des ateliers thématiques, seront développés des propositions et solutions concrètes jusqu’en juillet 2020.  

Après consolidation et rédaction d’un avant-projet de loi, les grandes lignes seront soumises pour avis, avant que le projet de loi soit finalement déposé à la Chambre des Députés.

 
 
 

Gemengegesetz

D’Gemengegesetz ass ee wichtege Bausteen vun engem moderne Rechtsstaat, well et definéiert, wéi di lokal Demokratie organiséiert ass. Och an dësem Beräich musse mir zu Lëtzebuerg mat der Zäit goen, fir der politescher, gesellschaftlecher an technologescher Entwécklunge Rechnung ze droen a fir och an Zukunft
e performante Gemengesecteur ze hunn.

Graff resüméiert ginn am Lëtzebuerger Gemengegesetz véier Beräicher geregelt:

  1. De Fonctionnement vun de politeschen Organer, deenen hir Aufgaben an hir Décisiounsprozesser;

  2. D’Organisatioun vun den administrative Strukturen déi de politeschen Organer zur Säit stinn;

  3. D’Relatiounen tëschent dem lokale Niveau an der staatlecher Autoritéit - d’Kontroll vum Staat iwwer d’Gemengen;

  4. De Budget an d’Gemengecomptabilitéit.

Dat aktuellt Gemengegesetz vu 1988 ass um Legilux ze fannen an nozeliesen.

Enk mam Gemengegesetz verbonnen ass d'Gemengesyndikatsgesetz, dat bei der Reform soll mat diskutéiert, an an dat zukënftegt Gemengegesetz integréiert ginn.