Regionalforen: Schreift Iech an!

Am Oktober start déi éischt vun insgesamt 3 Phasen am Partizipatiounsprozess ronderëm dat neit Gemengegesetz, dëst mat de 6 Regionalforen.

Hei wëlle mir mateneen déi Themen opwäerfen an diskutéieren, déi Iech bei dëser Reform wichteg sinn. De SYVICOL hat schonn am November 2018 eng Rei Proposen un déi nei Regierung geriicht, déi mat an de Prozess afléisse wäerten. Mir wëllen awer zu dësem Zäitpunkt nach oppe sinn fir weider Themen, souwéi zu de schonn genannte Sujeten méiglechst vill Perspektiven asammelen.

Dës Foren sinn op fir all Gewielten, Leit di am Gemengesecteur schaffen a Membere vun de konsultative Kommissiounen.

Schreift Iech bis de 27. September iwwert dëse Link an, fir dobäi ze sinn!

De Prozess-forum.png