Gemengegesetz

D’Gemengegesetz ass ee wichtege Bausteen vun engem moderne Rechtsstaat, well et definéiert, wéi di lokal Demokratie organiséiert ass. Och an dësem Beräich musse mir zu Lëtzebuerg mat der Zäit goen, fir der politescher, gesellschaftlecher an technologescher Entwécklunge Rechnung ze droen a fir och an Zukunft
e performante Gemengesecteur ze hunn.

Graff resüméiert ginn am Lëtzebuerger Gemengegesetz véier Beräicher geregelt:

  1. De Fonctionnement vun de politeschen Organer, deenen hir Aufgaben an hir Décisiounsprozesser;

  2. D’Organisatioun vun den administrative Strukturen déi de politeschen Organer zur Säit stinn;

  3. D’Relatiounen tëschent dem lokale Niveau an der staatlecher Autoritéit - d’Kontroll vum Staat iwwer d’Gemengen;

  4. De Budget an d’Gemengecomptabilitéit.

Dat aktuellt Gemengegesetz vu 1988 ass um Legilux ze fannen an nozeliesen.

Enk mam Gemengegesetz verbonnen ass d'Gemengesyndikatsgesetz, dat bei der Reform soll mat diskutéiert, an an dat zukënftegt Gemengegesetz integréiert ginn.